مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: سیروس افشار , نوذر نخعی
کلیدواژه ها : ناهمواري - ناپايداري - آرتروز - ليگامان صليبي قدامي
: 6908
: 34
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: اتيولوژيهاي آرتروز پس از تروما هنوز به خوبي مورد بررسي قرار نگرفتهاند و اگرچه از گذشته تصور بر اين بوده كه ناهمواري سطح مفصلي ميتواند ايجاد آرتروز بنمايد, اما يافتههاي علمي كه بر اين ارتباط دلالت كنند بسيار ناچيزند. از طرفي ارتباط بين ناپايداري ناشي از فقدان ليگامان صليبي قدامي(ACL) و آرتروز نيز هنوز به طور كامل روشن نيست و اهميت نسبي ناهمواري در مقايسه با ناپايداري نيز مشخص نميباشد. روش: در زانوي راست 9 خرگوش نيوزلندي گروه A پارگي ACL و در زانوي راست 9 خرگوش گروه B همزمان پارگي ACL و شكستگي با جابجايي يك ميليمتري در كنديل خارجي فمور ايجاد شد. پس از گذشت 6 ماه شدت بروز پديده آرتروز در زانوي آسيب ديده و سالم هر خرگوش و همچنين در بين دو گروه آسيب ديده مقايسه گرديد. يافتهها: درهر دو گروه شدت آرتروز در زانوي آسيب ديده نسبت به زانوي سالم بيشتر و در مقايسه دو گروه شدت آرتروز در گروه B از گروه A بيشتر بود. نتيجهگيري: زانوي ناپايدار ناشي از فقدان ACL با سرعت بيشتري نسبت به زانوي طبيعي دچار آرتروز ميگردد و در صورتي كه در اين زانوي ناپايدار, ناهمواري يك ميليمتري ايجاد گردد، سرعت و شدت بروز آرتروز افزايش مييابد, كه مطالب فوق نشان دهنده اهميت جااندازي دقيق شكستگيهاي داخل مفصلي و سپس بازسازي ليگاماني در زانوي مبتلا ميباشد.
نویسندگان: علیرضا سعید, + نعمتی
کلیدواژه ها : آرتروپلاستي - تعويض مفصل زانو - ارزيابي پيامد
: 8568
: 42
: 0
ایندکس شده در :
پيشزمينه: تعويض مفصل زانو يكي از راهحلهاي نهايي براي بيماريهاي زانو با تخريب مفصل و علايم باليني درد، دفورميتي و محدوديت حركتي ميباشد. نتايج اين عمل جراحي در مطالعات موجود در ساير كشورها عالي گزارش ميشود. در كشور ما مقالات مربوط به نتايج تعويض مفصل زانو زياد نيستند. شرايط اجتماعي و فرهنگي و اعتقادات مذهبي مردم در ميزان رضايتمندي نقش دارد. هدف از اين بررسي، ارائه نتايج كوتاه مدت تعويض مفصل زانو در كرمان بود.مواد و روشها: در يك مطالعه با روش كارآزمايي باليني و آيندهنگر، 54 بيمار (11 مرد و 43 زن) مبتلا به تخريب زانو بين سالهاي1381 تا 1385 در يك مركز آموزشيـ درماني كرمان تحت درمان آرتروپلاستي زانو قرار گرفتند. ميانگين سني بيماران 65 سال (80-41 سال) و ميانگين زمان پيگيري 4/34 ماه (3 ماه تا 5 سال) بود. 46 زانو آرتروز و 8 مورد آرتريت روماتوييد داشتند. دادههاي قبل و بعد از عمل با استفاده از برگه ارزيابي «انجمن زانو» مقايسه و وضعيت بيمار در مقايسه با سمت مقابل ارزيابي شد.يافتهها: براساس سيستم ارزيابي «انجمن زانو» 19 بيمار گروه A، 4 بيمار B و 31 بيمار C بودند. ميانگين ميزان بهبود درد از 33 قبل از عمل به 77 و ارزيابي عملكرد از 41 به 72 رسيد. 96% بيماران از جراحي خود رضايت داشتند. يك مورد عفونت سطحي، يك مورد عمقي، 2 مورد تأخير در ترميم زخم مشاهده شد. سه مورد نياز به تعويض دوباره داشتند كه يك زانو بهدليل عفونت حاد 10 روز پس از عمل، يك مورد عفونت 16 ماه بعد از عمل و ديگري تغيير شكل جزء تيبيا پس از يكسال بود.نتيجهگيري: آرتروپلاستي در بيماران كرماني با درصد بالاي رضايت بيماران همراه است و شكست در كوتاهمدت بيش از همه به خطاي تكنيك جراحي و عفونت مربوط ميشود.
نویسندگان: محمدحسن فدایی, مسعود مهدینژاد یزدی
کلیدواژه ها : مفصل زانو - تروما - سرخرگها - عروق خوني
: 9077
: 59
: 0
ایندکس شده در :
پيشزمينه: زانوي شناور كه به شکستگی همزمان ساق و ران در یک اندام اطلاق ميشود، معمولاً حاصل ضربه شديد است. چنين آسيبهايي معمولاً با مشكلات ديگري چون آسيب ليگامانهاي زانو، جوشنخوردن شكستگي، و مهمتر از همه ضايعات عروقي همراه هستند. هدف از اين تحقيق بررسي ميزان آسيب عروقي و ارتباط آن با نوع آسيبهاي اندام در «زانوي شناور» در يك مركز دانشگاهي است.مواد و روش: این مطالعه به صورت مقطعی انجام شد و آسیب زانوی شناور را که در طی یک سال (1382 تا 1383) در بیمارستان شهید باهنر شهر کرمان درمان شدهاند را بررسي ميكند. 78 مورد شامل 69 مرد و 9 زن با حداکثر 2 هفته پیگیری مطالعه و گزارش شدند. اين موارد شامل شیوع و نوع آسیب عروقی و سرنوشت اندام در 2 هفته اول بود. 78 زانوی شناور که گروه مورد مطالعه بودند بر حسب وضعیت عروق اندام به 6 گروه تقسیم شدند. گروه 1: چهل و نه مورد با نبض و پرشدگی مویرگی طبیعی؛ گروه 2: هفت بيمار با کاهش فشار خون و نبض ضعیف اما پرشدگی مویرگی مناسب؛ گروه 3: سيزده مورد بدون نبض و بدون پرشدگی مویرگی و زمان ایسکمی کمتر از 6 ساعت که آنژیوگرافی اورژانس انجام شد؛ گروه 4: پنج مورد با ایسکمی بیش از 6 ساعت اندام که اکسپلور فوری عروق انجام شد؛، گروه 5: دو مورد با کراش وسیع و اختلال جریان خون که بعد از 24 ساعت مراجعه كرده بودند و قطع اندام انجام شد؛ گروه 6: دو مورد که بعد از ثابت کردن شکستگی اختلال عروق پیدا کردند. هر کدام از موارد با زانوی شناور بر حسب سطح و نوع شکستگی استخوان نیز به زیر گروه بیشتری تقسیم شدند.يافتهها: از 78 مورد زانوی شناور، 18 نفر فاقد نبض بودند و حتي پس از پايدار شدن هموديناميك نيز نبض بازگشت نكرد. 13 مورد آنان آنژيوگرافي شدند و 5 مورد بدون آنژيوگرافي مستقيما تحت عمل جراحي اكسپلوراسيون عروقي قرار گرفتند. از اين مجموعه درنهايت 15 بيمار با زانوي شناور آسيب عروقي داشتتند، كه در 8 بيمار به قطع اندام منتهي شد. آسيب عروقي ارتباط معنيداري با سن و محل آناتوميك شكستگيهاي موجود در زانوي شناور نداشت. بحث: شانس آسیب عروقی در شکستگی همزمان تیبیا و فمور در یک اندام 20 درصد است. ارزیابی دقیق و فوری جریان خون اندام در زانوی شناور الزامي است.
نویسندگان: علیرضا سعید
کلیدواژه ها : دررفتگي مچ پا - دررفتگي تيبيوتالار - تالوس - شلي ليگاماني
: 8069
: 5
: 0
ایندکس شده در :

دررفتگي تيبيوتالار بدون شكستگي همراه در استخوانهاي اطراف صدمه نادري است. ما يكي از اين صدمات را گزارش ميكنيم كه بعد از يك دوره 10 ماهه به صورت جااندازي نشده، تظاهر كرده بود. يك زن 25 ساله 10 ماه پس از زلزله بم به كلينيك ما مراجعه كرد. وي در طي زلزله دچار دررفتگي قدامي تالوتيبيال بدون هيچگونه شكستگي در استخوانهاي همراه شده بود. دو بار جااندازي باز براي بيمار امتحان شد كه هر دو به علت كيفيت بد استخوان ناموفق بودند. اگرچه گزارش شده كه دررفتگي مچ پا با پيشآگهي خوب همراه است، اين در مورد بيمار ديرتظاهر ما صادق نبود.